ഈ എഴുത്തുപുരയില്‍..

28 August 2016

സഹപ്രവർത്തകർക്ക് മംഗളം!

തൃത്താല ഐ ഇ എസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ സേവന കാലത്ത് രണ്ട് സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയ മംഗളോപഹാരങ്ങൾ!

No comments: