ഈ എഴുത്തുപുരയില്‍..

23 March 2010

പൂക്കിപ്പറമ്പ് ദുരന്തസ്മൃതി

1 comment:

ഇസ്മായില്‍ കുറുമ്പടി ( തണല്‍) said...

കടലുണ്ടി തീവണ്ടി ദുരന്തത്തില്‍ വെള്ളം മരണകാരണമായിരുന്നു. ആ വെള്ളം തന്നെയായിരുന്നു പൂക്കിപ്പറമ്പില്‍ അത്യാവശ്യമായിരുന്നതും.

രണ്ടും ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ...